Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR TRR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [ns] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

BAV99 SOT-23 75 0.15 1.25 0.15 2.5 4.0 2.0
LMDL914T1G SOD-323 75 0.2 1.0 0.05 5.0 4.0 0.5
LBAS16LT1G SOT-23 75 0.20 1.25 0.15 2.5 6.0 0.5
LBAW56LT1G SOT-23 70 0.20 1.25 0.15 2.5 6.0 0.5
LBAV70LT1G SOT-23 70 0.20 1.25 0.15 2.5 6.0 0.5
LBAV99LT1G SOT-23 75 0.215 1.25 0.15 2.5 4.0 2.0
BAV21W SOD-123 250 0.20 1.3 0.20 0.1 50 1.0
BAV20W SOD-123 200 0.20 1.3 0.20 0.1 50 1.0
BAV19W SOD-123 120 0.20 1.3 0.20 0.1 50 1.0
1N4148W SOD-123 100 0.15 1.00 0.01 5.0 4.0 0.35
1N4148WS SOD-323FL 100 0.15 1.00 0.10 5.0 4.0 2.0
L1SS355T1G SOD-323 90 0.10 1.20 0.10 0.1 4.0 0.5
LL4148 MINIMELF 100 0.15 1.00 0.01 5.0 4 0.5
BAV21 DO-35 250 0.20 1.25 0.20 0.1 50 1.0
BAV20 DO-35 200 0.20 1.25 0.20 0.1 50 1.0
BAV19 DO-35 120 0.20 1.25 0.20 0.1 50 1.0
1N4148 DO-35 100 0.15 1.10 0.10 5.0 4.0 1.0
1N4148M DO-34 60 0.13 1.10 0.10 5.0 3.0 0.7
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 1다음 버튼 10페이지 다음 버튼